Builthings
NL | FR
Builthings Facebook Builthings Instagram Builthings Linkedin Builthings contact

Privacybeleid

Builthings hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we u helder en transparant informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Builthings houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Builthings zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Builthings NV
Dendermondesteenweg 333-b001
9070 Destelbergen
T +32 (0)9 244 00 90
M: info@builthings.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Builthings verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Builthings
Om u toegang te verschaffen tot uw gebruikersprofiel
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
Marketingdoeleinden in het kader van onze algemeen bouwbedrijf
De bescherming en detectie tegen fouten, fraude en/of criminele gedragingen
Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten en algemene/gepersonaliseerde dienstverlening zoals facturatie doeleinden, informatie aanbod, versturen van nuttige/noodzakelijke aanbiedingen, verkrijging/verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jouw vragen, bewaren en verwerken:
Identificatiegegevens
Woningkenmerken
Gegevens omtrent beroep en betrekking
Facturatiegegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
het verzorgen van de webhosting
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.
U hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij gebruiken cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies op uw harde schijf geplaatst worden om zo de gebruikerservaring en technische aspecten van de website beter af te stemmen op de behoeften van terugkerende bezoekers.
Voor meer info omtrent de wijze waarop wij cookies gebruiken verwijzen we je graag door naar ons Cookiebeleid.

Bewaartermijn

Builthings bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Builthings bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website). Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Builthings kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
De laatste wijziging gebeurde op 25 Mei 2018.

Builthings nv

Dendermondesteenweg 333/b001
9070 Destelbergen

 

T +32 9 244 00 90
info@builthings.be

 

BTW: BE 0863.771.736
REGISTRATIE: 06.10.01